2008 - 2009 Shiurim

 

Gemara
Hashkafa
Halacha

Shavuos 2009-HaOved Avodah Zara MeAhava UMeYirah

 

Pesachim 91 - Ain Shochtin es Hapesach al hayachid - Nashim b'Pesach

   

Pesachim 108a - Ran - Leaning for Daled Kosos - Safek Deerabanan

 

Chametz sheAvar Alav haPesach - Pesachim 28a

 

Amirah leAku"m

 

Tefilin

 

Sanhedrin 47b- Hazmanah Milsah

 

Sukkah 33a - Dichui BaMitzvos

 

Sukka 34b - Lekicha Tama and the Number of Minim

Rosh Hashanah 26b - Shofar of Rosh HaShana and Taanis

Kinnos Tisha'Bav 5760/2009

Tefilah - Lifnei HaShechinah

Ta'amei HaMitzvos

Keil Shakai & Avoda Zara

Rav Chaim Hilchos Psulei Hamukdashin 2:16

 

Rav Chaim Hilchos Psulei Hamukdashin 13:9

 

Griz Hilchos Korban Pesach - Pesachim 64

 

Krias haMegilah beTzibur

 

Chanukah - Assur l'Hishamesh l'Orah

 

Rav Chaim - Avodas Yom HaKipurim

 

Rav Chaim - Keilim


About |  Schedule |  Administration |  Affiliates |  Tape Library |  Audio Classes
Order Tapes |
  Essays |  Directions |  Contacts |  Email |  Home