2008 - 2009 Shiurim

 

Hashkafa


2008_12_14 - Keil Shakai and Avoda Zara

2008_12_31 - Q & A

2009_01_01 - Taamei HaMitzvos

2009_01_07 - Q & A

2009_02_04 - Q & A

2009_02_11 - Q & A

2009_02_18 - Q & A

2009_03_04 - Q & A

2009_03_19 - Q & A

2009_03_26 - Q & A

2009_04_02 - Q & A

2009_05_06 - Q & A

2009_05_14 - Q & A

2009_05_15 - Tefilah Lifnei HaShechinah

2009_05_21 - Q & A

2009_07_30 - Kinnos 2009


Halacha


2008_09_05 - Rav Chaim Hilchos Keilim 19:13

2008_09_25 - Rav Chaim Hilchos Avodas Yom HaKipurim 5:31

2008_12_05 - Tefilin

2008_12_31 - Channukah - Assur LeHishtameish LeOrah

2009_02_27 - Amirah LeAkum - Part 01 of 02

2009_02_27 - Amirah LeAkum - Part 02 of 02

2009_03_08 - Krias HaMegilah BeTzibur

2009_05_01 - Griz - Hilchos Korban Pesach - Pesachim 64

2009_05_08 - Rav Chaim Hilchos Pesulei HaMukdashim 13:9

2009_05_15 - Rav Chaim Hilchos Pesulei HaMukdashim 2:16

2009_06_10 - Shavuos 2009 - Oveid Avoda Zara MeiAhava UMeiYirah


Gemara


2008_10_03 - Rosh HaShanah - Rauhu Bais Din 26b - Shofar Shel Rosh Hashanah and Taanis

2008_10_19 - Sukka - Lulav HaGazul 34b - Lekicha Tama - The Number of Minim

2008_11_06 - Sukka - Lulav HaGazul 33a - Dichui BaMitzvos

2008_12_02 - Sanhedrin - Nigmar HaDin 47b - Hazmana Milsa

2009_03_26 - Pesachim - Arvei Pesachim 108a - Rif pgs 23 - Ran sv VeHashta - Leaning for Daled Kosos Safeik DeRabanan

2009_04_02 - Pesachim - Kol Shaah 28a - Chameitz SheAvar Alav HaPesach

2009_04_28 - Pesachim HaIsha 91a - sv Mishna Ein Shochtin Es HaPesach Al HaYachid - Nashim BePesach


About |  Schedule |  Administration |  Affiliates |  Tape Library |  Audio Classes
Order Tapes |
  Essays |  Directions |  Contacts |  Email |  Home